Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47555
Title: Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Yên
Keywords: Xây dựng đời sống văn hóa
Công đoàn
Người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.18-20,31
Abstract: “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trên cơ sở lồng ghép nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết qủa đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, làm cho đời sống văn hóa của công nhân, lao động được nâng lên rõ rệt. Trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của công nhân lao động được cải thiện tốt hơn, các hoạt động văn hóa, thể thao thông tin đại chúng và hoạt động xã hội khác của các cấp công đoàn được đẩy mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47555
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
180.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.