Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47620
Title: Văn hóa miền Trung với kiến trúc nhà thờ Tộc họ các giá trị cần được lưu giữ và bảo tồn
Authors: Lê, Minh Sơn
Phan, Thanh Trung
Phan, Bảo An
Keywords: Văn hóa
Miền Trung
Kiến trúc
Nhà thờ tộc họ
Giá trị
Lưu giữ
Bảo tồn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 309 .- Tr.73-78
Abstract: Văn hóa Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, khi tiếp biến với các nền văn hóa khác càng trở nên phong phú và đa dạng. Mỗi nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hóa, sẽ góp phần làm rõ thêm các giá trị văn hóa, bản sắc của người Việt Nam, gìn giữ được cốt cách, bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bài báo nghiên cứu các nhà thờ văn hóa tộc họ của vùng đất Bảo An thuộc Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, mong muốn đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian đến để xử lý đúng mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, kinh tế với văn hóa, xem đây là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47620
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.