Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47673
Title: Nâng cao vai trò của công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Authors: Bùi, Thị Minh Phương
Keywords: Tổ chức Công đoàn
Người lao động
Đời sống vật chất
Tinh thần
Quyền
Lợi ích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 14 .- Tr.12-15
Abstract: Trong điều kiện hội nhập quốc tế, các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp ngày càng tăng, quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động ngày càng phức tạp. Chính vì vậy, tổ chức Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất cần phải quan tâm, sát sao và có các giải pháp tích cực nhằm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhất là chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong các khu công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47673
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.