Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47744
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV nhiên liệu Tây Đô
Authors: Bùi, Thị Kim Thanh
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nhiên Liệu Tây Đô từ năm 2017 đến năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47744
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.