Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47786
Title: Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017: Diễn biến, nhân tố tác động và dự báo
Authors: Hoàng, Thanh Tùng
Nguyễn, Thị Vân Anh
Trần, Văn Thời
Keywords: Lạm phát
Các nhân tố tác động
Kiểm soát lạm phát
Mô hình VAR
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 15 .- Tr.65-69
Abstract: Lạm phát là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung của nền kinh tế theo thời gian. Đây là một hiện hiện tượng kinh tế vĩ mô cơ có thể gây những bất ổn đối với nền kinh tế, vì vậy, lạm phát luôn là vấn đề được Chính phủ theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Việc nghiên cứu, xem xét sự biến động của lạm phát và các nhân tố tác động đến lạm phát cũng được các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước quan tâm. Bài viết của nhóm nghiên cứu là một phần kết quả trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) để phân tích và dự báo lạm phát ở Việt Nam”, mã số CT 2018: 05-51. Với cơ sở dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu tổng hợp biến động lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017, đồng thời phân tích và chỉ ra những nhân tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sử dụng mô hình Holt – Winter để dự báo lạm phát ở Việt Nam cho giai đoạn 2018 – 2021, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách vĩ mô để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47786
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.