Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47808
Title: 5 kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Cần Thơ
Authors: Thành Sáng
Keywords: Đội ngũ đảng viên
Cần Thơ
Nâng cao chất lượng
5 kinh nghiệm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.31-33
Abstract: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) là một nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để tham mưu có hiệu quả công tác này, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học khảo sát đánh giá thực trạng ĐNĐV, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47808
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.