Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47897
Title: Phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Vũ Bình
Keywords: Kinh tế biển
Phát triển bền vững
Quảng Ninh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 04 .- Tr.94-96
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng kinh tế biển tại Quảng Ninh, cụ thể là hai ngành du lịch và thủy sản. Kết quả cho thấy, doanh thu từ du lịch tăng hàng năm, tuy nhiên mức tăng còn hạn chế vì chưa khai thác hết tiềm năng. Bên cạnh đó, ngành thủy sản mặc dù có sản lượng gia tăng, song cơ cấu phát triển giữa các vùng chưa hợp lý. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế biển tại Quảng Ninh trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47897
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.