Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47975
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lê, Ngọc Anh Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp giúp nâng cao ý định ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Cần Thơ.
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47975
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.