Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48035
Title: Khát vọng của Kế toán Việt Nam phát triển nghề nghiệp và phồn vinh đất nước
Authors: Đặng, Văn Thanh
Keywords: Khát vọng
Kế toán
Việt Nam
Phát triển
Nghề nghiệp
Phồn vinh đất nước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.10-11
Abstract: Các kế toán Việt Nam, các DN dịch vụ hãy đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng mở mang kinh doanh, khát vọng phát triển nghề nghiệp. Đóng góp vào sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48035
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
845.3 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.