Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48257
Title: Tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam: Tiến trình và những bài học
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Phạm, Sỹ An
Keywords: Đầu tư công
Tái cơ cấu
Mô hình tăng trưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.03-10
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá tiến trình đầu tư công của Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2017, trong đó khái quát lại các chính sách thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công, phân tích đánh giá thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn vừa qua theo các lát cắt về thành phần sở hữu, lĩnh vực đầu tư, nguồn vốn cũng như hiệu quả đầu tư công (ICOR) từ nguồn số liệu về đầu tư công của Tổng cục Thống kê. Các nguyên nhân của các bất cập được phân tích, từ đó rút ra các bài học để nâng cao hiệu quả đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong giai đoạn tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48257
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.