Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48286
Title: Mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam và hàm ý chính sách
Authors: Lê, Thanh Tùng
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Vốn đầu tư ngoài nhà nước
Hiệu ứng lan tỏa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.03-09
Abstract: Bài viết phân tích tổng quan mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2017. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực đến vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tại Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48286
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.