Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48297
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 – Công ty TNHH một thành viên 622
Authors: Lê, Tín
Phan, Thị Quế Hương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Nhà hàng Khách sạn Ninh Kiều 2. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 156 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48297
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.