Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48310
Title: Hiệu quả kinh tế trong trồng bắp lai của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dễ
Phạm, Lê Thông
Keywords: Hiệu quả kinh tế
Hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên
Bắp lai
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.52-62
Abstract: Bài viết này ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ sản xuất bắp lai tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến nó được ước lượng từ hệ phương trình đồng thời của hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas và hàm phi hiệu quả, dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai cho các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48310
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.