Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48316
Title: Vai trò đặc điểm cá nhân và ý định khởi nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Phan, Anh Tú
Châu, Thị Lệ Duyên
Keywords: Ý định khởi nghiệp
Đặc điểm cá nhân
Đồng bằng sông Cửu Long
ĐBSCL
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.70-81
Abstract: Nghiên cứu này kiểm chứng tác động của vai trò đặc điểm cá nhân đến ý định khởi nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Với cỡ mẫu 447 người dân được khảo sát tại 4 thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau trong giai đoạn 2018 – 2019 và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính, kết quả nghiên cứu tìm thấy ý định khởi nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động tích cực bởi kiến thức khởi nghiệp, thái độ khởi nghiệp, năng lực thích nghi và quan hệ xã hội của người dân. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp hữu ích cho việc hoạch định các chính sách của Chính phủ nhằm khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của người dân tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48316
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.