Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48402
Title: Năm "Đặc biệt" và dấu ấn "Vượt khó" của ngành giáo dục
Authors: Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Năm "Đặc biệt"
Dấu ấn "Vượt khó"
Ngành giáo dục
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.61-64
Abstract: Năm 2020 là một năm “đặc biệt” và khó khăn với ngành Giáo dục, nhưng cũng là một năm sự linh hoạt, chủ động, quyết liệt của toàn ngành đã được thể hiện để mang lại những kết quả tích cực. Năm 2021, khó khăn chưa phải đã hết, song ngành Giáo dục quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục nhân lên những thành tựu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48402
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.