Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48489
Title: Liên kết phát triển chuỗi giá trị du lịch sinh thái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Phạm, Trung Lương
Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Du lịch
Du lịch sinh thái
Chuỗi giá trị du lịch
Chuỗi giá trị du lịch sinh thái
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.66-75
Abstract: Du lịch sinh thái là loại hình du lịch được ưu tiên trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và đây là một trong những lợi thế so sánh về du lịch ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là sự tham gia của các bên vào chuỗi giá trị du lịch sinh thái ở vùng Tây Nam Bộ, xác định những bất cập và những vấn đề đặt ra đối với phát triển chuỗi giá trị; đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên tham gia và đẩy mạnh sự phát triển du lịch sinh thái trong mối quan hệ liên kết giữa các bên liên quan ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48489
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.