Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48531
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty nhiệt điện Cần Thơ
Authors: phan, Thị Ngọc Khuyên
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Nhiệt Điện Cần Thơ trong giai đoạn 2017-2019 và 6 tháng đầu năm 2020, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 44 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48531
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.