Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48576
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định liên kết giữa hộ nuôi với các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng cá hồng Mỹ tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Hồ, Huy Tựu
Từ khoá: Cá hồng Mỹ
Chuỗi cung ứng
Lý thuyết TPB
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.46-65
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục đích giải thích ý định liên kết giữa hộ nuôi với các tác nhân khác tham gia chuỗi cung ứng cá hồng Mỹ tại Việt Nam. Nghiên cứu mở rộng lý thuyết hành vị dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) bằng việc tích hợp năm biến: Sự tin tưởng, văn hóa liên kết, chính sách chính phủ, kiến thức liên kết, sự bất định của liên kết để giải thích cho các biến của mô hình hành vị dự định gốc là: Thái độ, chuẩn mực xã hội, kiểm soát hành vi và ý định liên kết chuỗi. Bằng cách sử dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc trên kỹ thuật phân tích bình phương tối thiểu bán phần (PLS-SEM) để kiểm tra độ tin cậy, độ giá trị các thang đo trên mẫu khảo sát gồm 170 hộ nuôi cá hỏng Mỹ tại năm tỉnh: Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên và Nghệ An, kết quả cho thấy các giả thuyết đề xuất đều được ủng hộ bởi dữ liệu. Trước bối cảnh các nghiên cứu định lượng sử dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích cho động cơ liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng sản phẩm là khá hiểm hiện nay thì kết quả nghiên cứu trong trường hợp chuỗi cá hồng Mỹ - một đối tượng nuôi mới tại Việt Nam là quan trọng để tạo nên những đóng góp ý nghĩa cả về học thuật lẫn các hàm ý chính sách.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48576
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.