Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48583
Title: 25 năm hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong Chương trình GMS của ADB
Authors: Trần, Thị Hà
Keywords: Nguồn nhân lực
Chương trình GMS
ADB
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.23-32
Abstract: Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng của Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Do vậy, tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 5 năm 1995. Nhóm công tác về Phát triển nguồn nhân lực đã được thành lập nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác về phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp độ quốc gia và tiểu vùng. Chiến lược và kế hoạch hành động phát triển nguồn nhân lực tại GMS tập trung vào đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động và di cư, phát triển xã hội. Bài viết này tổng kết quá trình hoạt động của chương trình hợp tác về phát triển nguồn nhân lực (HRD) trong khuôn khổ Chương trình GMS, đồng thời dự báo triển vọng phát triển của nó trong giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48583
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.