Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49052
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu tại chi nhánh DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Authors: Lê, Tín
Thạch, Hoàng Ân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại tại Chi Nhánh Doanh nghiệp Tư nhân Xây Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên - Khách Sạn Mường Thanh Cần Thơ, qua đó đánh giá thực trạng công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại đơn vị.
Description: 239 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49052
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.