Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49101
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thực tập tại doanh nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Hồ, Ngọc Tuyết Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thực tập của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ tại các doanh nghiệp, nhằm nhận thấy được những thách thức và khó khăn đang tồn tại trong quá trình thực tập. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực tập của sinh viên
Description: 154 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49101
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.