Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49120
Title: Hiện đại hóa mạng lưới giao thông ở Trung Quốc
Authors: Đỗ, Hữu Hưng
Keywords: Hiện đại hóa
Mạng lưới giao thông
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 961 .- Tr.107-111
Abstract: Từ khi thực hiện cải cách và mở cửa (năm 1978) đến nay, mạng lưới giao thông được Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng đầu tư, phát triển, nhằm tạo hạ tầng đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đến nay, nước này đã xây dựng được một mạng lưới giao thông và vận tải rộng khắp và hiện đại; đồng thời đang tập trung xây dựng “Cương yếu quy hoạch mạng lưới giao thông ba chiều tổng hợp quốc gia” cho giai đoạn 2021 - 2050 với tầm nhìn và định hướng phát triển ngành giao thông - vận tải đáp ứng nhu cầu mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49120
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.