Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49500
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Phú Quốc
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Mỹ Tiên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Đức Phú Quốc từ 2017-2019 (sau đây gọi là Công ty TNHH MTV Minh Đức Phú Quốc). Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty.
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49500
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.