Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49745
Title: Tác động của tăng thuế thuốc lá đến tổng sản lượng và việc làm của nền kinh tế
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tiêu dùng thuốc lá
Tổng sản lượng
Việc làm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 23 .- Tr.32-37
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích 1-0 để ước tính tác động của tăng thuế thuốc lá đối với sản lượng và việc làm tại Việt Nam theo các phương án đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính và Bộ Y tế, kết quả cho thấy, khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ có tác động làm gia tăng tổng sản lượng và việc làm của nền kinh tế... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49745
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.