Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49840
Title: Phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Keywords: Phát triển kinh tế
Khoa học và công nghệ
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.43-49
Abstract: Xác định sự cần thiết phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế và thực thi chính sách về phát triển đất nước. Việc xác định sự cần thiết của nó phải được dựa trên cơ sở lý luận về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế; yêu cầu từ mục tiêu phát triển đất nước mà khoa học và công nghệ cần phải phục vụ; vai trò của khoa học và công nghệ như một nguồn lực để phát triển kinh tế do hạn chế phát huy tác dụng của các nguồn lực khác; thế mạnh riêng liên quan tới phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ. Nhấn mạnh vai trò nền tảng của việc xác định sự cần thiết phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ giúp chúng ta có được nhìn nhận xác đáng và kịp thời về sự phát triển sẽ diễn ra trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49840
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.