Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49880
Title: Một số phân tích về các chương trình, dự án khoa học và công nghệ quốc gia trọng điểm ở Trung Quốc
Authors: Hoàng, Lan Chi
Hoàng, Xuân Long
Keywords: Chương trình
Dự án trọng điểm quốc gia
Phát triển khoa học và công nghệ
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.03-14
Abstract: Trung Quốc đã chú trọng phát triển các chương trình, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia trọng điểm. Các chương trình, dự án KH&CN quốc gia trọng điểm ở Trung Quốc đã tạo ra những sản phẩm quan trọng trong nền KH&CN quốc gia; thu hút được rộng rãi nguồn lực vào phát triển KH&CN và gắn kết KH&CN với kinh tế - xã hội; đi tiên phong trong chuyển nền KH&CN sang cơ chế thị trường, gắn kết với sản xuất, phương thức hoạt động tiên tiến và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cũng cần chú ý một số đặc điểm khác về: quan hệ giữa chương trình, dự án KH&CN quốc gia trọng điểm với sứ mệnh KH&CN ở Trung Quốc; quan hệ giữa chương trình, dự án KH&CN quốc gia trọng điểm và chiến lược, kế hoạch KH&CN ở Trung Quốc; Những ưu tiên trong chương trình, dự án KH&CN quốc gia trọng điểm ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49880
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.