Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49927
Title: Xử lý vi phạm đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Authors: Trần, Việt Dũng
Phạm, Hoài Huấn
Keywords: Thoả thuận hạn chế cạnh tranh
Cartel
Xử lý vi phạm
Chính sách khoan hồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 2+3 .- Tr.112-117
Abstract: Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có thể gây nên những tổn hại lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng và/hoặc của các doanh nghiệp khác trên thị trường liên quan. Để việc kiểm soát các thoả thuận này có hiệu quả, cần phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp xử lý vi phạm luôn đóng vai trò quan trọng. Vấn đề đặt ra là, xứ lý các vi phạm pháp luật về kiểm soát có thể sử dụng những công cụ nào và xác định mối tương quan giữa các biện pháp này để thiết kế cách thức kiểm soát phù hợp với bổi cảnh của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49927
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.