Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50023
Title: Khung chính sách gắn kết khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phúc Hải
Hồ, Đình Bảo
Trần, Toàn Thắng
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Phát triển bền vững
Môi trường
Chuyển giao công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.50-60
Abstract: Bài viết này rà soát, đánh giá hệ thống chính sách gắn kết khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững của Việt Nam, tiếp cận trên khung phân tích được đề xuất bởi Diễn đàn Thương mại và Đầu tư của Liên Hợp Quốc. Kết quả cho thấy các chính sách của Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung chủ yếu ở việc thu hút dòng vốn đầu tư này, việc gắn kết lĩnh vực này với thực hiện chiến lược phát triển bền vững còn nhiều điểm hạn chế: i) các quy định về môi trường chưa thật sự chặt chẽ; ii) chưa có chính sách hiệu quả để gắn kết khu vực đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước; iii) chưa có chính sách hữu hiệu để khuyến khích chuyển giao công nghệ từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, cần định lại vai trò của khu vực FDI đối với phát triển bền vững, hệ thống chính sách cần được thiết kế theo hướng tập trung vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50023
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.