Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50042
Title: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ sau đại hội XIX Đảng cộng sản Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Nước lớn
Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ
Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.28-43
Abstract: Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra một mục tiêu đầy tham vọng và một lộ trình rõ ràng cho vị thế của Trung Quốc trong “thời đại mới” với các mục tiêu chiến lược toàn cầu và “giấc mơ Trung Quốc”. Những điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển này đã tác động trực tiếp đến quan hệ Trung - Ấn. Nếu trước Đại hội XIX, quan hệ Trung - Ấn phát triển phức tạp trong khuôn khổ 3Cs (hợp tác, cạnh tranh và xung đột), thì sau Đại hội XIX mối quan hệ vốn phức tạp này càng phát triển theo những chiều hướng khó định đoán, đa chiều và đa diện hơn trong khuôn khổ 4Cs (xung đột, cạnh tranh, hợp tác và ngăn chặn). Bài viết làm rõ sự biến động trong mối quan hệ song phương Trung - Ấn, từ mối quan hệ “ấm” về kinh tế, “lạnh” về chính trị - an ninh (khuôn khổ 3Cs) sang xu hướng hợp tác theo chiều hướng ổn định hơn, nhưng vẫn trong không khí của “hòa bình lạnh” bởi các xung đột chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để (4Cs).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50042
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.