Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50052
Title: Một số đánh giá về 40 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Bình Giang
Keywords: Thị trường
Kinh tế nhà nước
Cải cách kinh tế
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.03-17
Abstract: Bài viết điểm lại một số đặc điểm nổi bật trong phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa từ cuối năm 1978 tới nay, tập trung vào mô hình tăng trưởng và đặc trưng của Trung Quốc trong đường lối phát triển các hình thức sở hữu kinh tế. Mô hình và đặc trưng này, một mặt đem lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, giúp Trung Quốc từ chỗ là một “bệnh phu” vươn lên thành một thế lực kinh tế thách thức cả Mỹ. Chúng, mặt khác, cũng dẫn tới các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường nhức nhối đối với Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50052
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.