Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50190
Title: Nhận thức của Đảng cộng sản Trung Quốc về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Trung Quốc
Đảng Cộng sản Trung Quốc
CNXH
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.10-18
Abstract: Trong hơn 40 năm cải cách và mở cửa, nhận thức của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc về giai đoạn đầu của CNXH ở Trung Quốc và xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện. Với các mốc chủ yếu là Đại hội XIII (năm 1987), Đại hội XIV (năm 1992), Đại hội XV (năm 1997) và Đại hội XIX (năm 2017), nhận thức của ĐCS Trung Quốc về giai đoạn đầu của CNXH ở Trung Quốc cũng như con đường xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc ngày càng rõ ràng hơn, hoàn thiện và sâu sắc hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50190
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.