Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50952
Title: Phân tích ổn định tới hạn của tấm phân lớp chức năng dưới tác dụng của tải trọng do nhiệt độ theo lý thuyết tiếp cận 3 chiều
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Tấm phân lớp chức năng
Phân tích ổn định
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.47-51
Abstract: Bài báo này trình bày lý thuyết tiếp cận 3 chiều để phân tích tấm phân lớp chức năng dưới tác dụng của tải trọng do nhiệt độ. Đây là lý thuyết biến dạng cắt bậc cao có kể đến thành phần biến dạng theo chiều dày tấm. Phương trình cân bằng của tấm được thiết lập theo nguyên lý biến phân Hamilton. Lời giải Navier được áp dụng cho tấm tựa đơn và tính chính xác của mô hình phân tích được đánh giá và so sánh với các lời giải trước đó. Kết quả số trong phân tích tấm phân lớp chức năng tựa đơn dùng để đánh giá ổn định tới hạn của tấm do hiệu ứng thay đổi đặc trưng vật liệu, tỉ số cạnh trên chiều dày tấm, tỉ số hai cạnh và quy luật truyền nhiệt theo chiều dày tấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50952
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.