Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51720
Title: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đấu tranh phản bác
Quan điểm sai trái thù địch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 962 .- Tr.9-14
Abstract: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51720
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.