Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51722
Title: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng l
Lòng yêu nước
Hoài bão khát vọng
Xung kích
Sáng tạo
Khởi nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 962 .- Tr.20-26
Abstract: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam vinh dự, tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp là định hướng quan trọng để tuổi trẻ Việt Nam ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều chương trình hành động cụ thể và việc làm thiết thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51722
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.