Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51805
Title: Cấu trúc vốn của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam - thay đổi về phát triển
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Tài chính vi mô
Cấu trúc vốn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 01 .- Tr.41-45
Abstract: Nguồn vốn vẫn luôn được coi là huyết mạch trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào, đặc biệt là hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) - những tổ chức ra đời với sứ mệnh giúp những người yếu thế trong xã hội cải thiện được điều kiện sống một cách bền vững. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn vốn viện trợ cho hoạt động của các TCTCVM ngày càng thu hẹp, dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cấu trúc vốn của các TCTCVM tại Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích thực trạng cấu trúc vốn của các TCTCVM tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với Chính phủ và các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương nhằm giúp các TCTCVM phát triển được nguồn vốn trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51805
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.