Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51810
Title: Hợp tác kinh tế Nga – Trung trong thời kỳ mới
Authors: Đỗ, Hương Lan
Nguyễn, Thị Nhật Thu
Keywords: Đầu tư
Hợp tác tài chính
Thương mại hàng hóa
Thương mại Nga – Trung
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 01 .- Tr.46-60
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng trạng hợp tác tài chính, thương mại và đầu tư giữa Nga và Trung Quốc chủ yếu trong giai đoạn 2010-2019. Trên cơ sở tổng kết những vấn đề còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, bài viết đưa ra các giải pháp tương ứng nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của hợp tác tài chính, thương mại và đầu tư giữa hai nước, như đổi mới cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh đầu tư song phương, cải thiện hệ thống tiền tệ địa phương, tăng cường giảm sát tài chính và hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phi tài chính...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51810
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.