Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51832
Title: Tham gia của Thái Lan vào hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng
Authors: Nguyễn, Quế Thương
Keywords: Thái Lan
Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.56-62
Abstract: Năm 1992, Thái Lan và năm quốc gia thuộc khu vực sông Mekong đã tham gia vào chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). Thái Lan nhận thức sâu sắc rằng phải phối hợp hợp tác và tăng cường liên kết với các nước trong khu vực thì mới có thể khai thác và sử dụng có lợi, có hiệu quả nhất các tiềm năng to lớn của tiểu vùng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu của Thái Lan là tăng cường hợp tác và làm sâu sắc thêm sự hội nhập kinh tế tiểu vùng, thúc đẩy hợp tác, phát triển bền vững tiểu vùng cũng như từng bước cải thiện cơ sở kinh tế - xã hội ở các địa phương dọc hành lang GMS, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị và láng giềng thân thiện với các nước trong khu vực. Đặc biệt, Thái Lan rất tích cực trong việc tham gia vào thiết lập hành lang kinh tế và kết nối giao thông vận tải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51832
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.