Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51841
Title: Một số vấn đề trong thực hiện chỉ thị số 20 của thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động Thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Authors: Trịnh, Văn Toàn
Keywords: Thủ tướng chính phủ
Chỉ thị số 20
Thanh tra, kiểm tra
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 6 .- Tr.14-16
Abstract: Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51841
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.