Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51851
Title: Ảnh hưởng của khoảng cách và độ sâu bón phân viên nhả chậm đến sinh trưởng và năng suất giống ngô NK66 tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thế Hùng
Trần, Thị Thiêm
Nguyễn, Tất Cảnh
Keywords: Giống ngô NK66
Phân viên nhả chậm
Sinh trưởng
Năng suất ngô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 342 .- Tr.52-58
Abstract: Khi cây ngô được cung cấp đầy đủ phân bón và ở khoảng cách bón phù hợp thì cây sẽ đạt năng suất cao nhất, đồng thời làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Thí nghiệm được tiến hành trong 2 vụ xuân 2014 và 2015 nhằm đánh giá ảnh hưởng khoảng cách và độ sâu bón phân viên nhả chậm đến sinh trưởng và năng suất giống ngô lai NK66.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51851
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.