Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960
Title: Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2015-2018 sử dụng chỉ số Fare-Primont
Authors: Trần, Trung
Tạ, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục
Đại học Việt Nam
Giai đoạn 2015-2018
Chỉ số Fare-Primont
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 497 .- Tr.1-7
Abstract: Trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đề án đổi mới giáo dục toàn diện được triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm: trong đó yêu cầu xây dựng hệ thống đánh giá hệ thống giáo dục dại học, cao đẳng (ĐH. CĐ) được đưa ra và thúc đẩy triển khai. Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá đã được đặt ra từ rất sớm bởi các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định. Gần đây, Tran (2018) khẳng định việc đánh giá được hiệu quả đa tiêu chí các trường ĐH, CĐ là bước quan trọng đầu tiên để cải thiện năng lực hoạt động của hệ thống thông qua cơ chế: (I) xếp hạng được các tiêu chí giữa các trường trên khía cạnh và lĩnh vực cụ thể, qua đó (2) gia tăng trách nhiệm giải trình của nhà trường với cộng đồng và nhà nước và (3) chuyển đổi các chính sách liên quan hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.