Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51996
Title: Chính sách tín dụng hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Tín dụng
Tài chính toàn diện
Chính sách
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 03 + 04.- Tr.44-47
Abstract: Nội dung bài báo nêu mục tiêu và giải pháp của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Chính sách tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách xã hội hướng đến tài chính toàn diện. Định hướng điều hành tin dụng để triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51996
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.