Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52014
Title: Xác định mối tương quan giữa nhiệt độ không khí với lượng CO₂ trao đổi thuần của hệ sinh thái trong quá trình quang hợp của thực vật ngập mặn tại khu vực (huyện) Cần Giờ
Authors: Nguyễn, Văn Thịnh
Đỗ, Phong Lưu
Hồ, Công Toàn
Trần, Tuấn Hoàng
Phạm, Thanh Long
Keywords: Tương quan tuyến tính
Tính đồng nhất
Lượng CO₂ trao đổi thuần của hệ sinh thái (NEE)
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 722 .- Tr.1-14
Abstract: Mục đích của bài báo này là xác định mối tương quan giữa lượng CO₂ trao đổi thuần của hệ sinh thái (NEE) với nhiệt độ không khí trong quá trình quang hợp của thực vật ngập mặn, dựa trên chuỗi số liệu đo đạc tại tháp quan trắc khí hậu ở rừng ngập mặn Cần Giờ. Đầu tiên, chuỗi số liệu quan trắc về NEE và nhiệt độ không khí từ tháng 6/2019 đến 5/2020 được kiểm tra tính đồng nhất về mặt dữ liệu dựa trên các kiểm định Pettitt và kiểm định đồng nhất độ lệch chuẩn thông thường (Standard Normal Homogencity Test-SNHT). Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp xu thế Sen và kiểm định Mann-Kendall để đánh giá mức ý nghĩa thống kê của chuỗi số liệu NEE và nhiệt độ không khí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52014
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.