Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52122
Title: Nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH)
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Nâng cao
Tính hữu hiệu
Hệ thống
Kiểm soát nội bộ
Đại học Công nghệ
Hồ Chí Minh
HUTECH
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.25-27
Abstract: Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đóng vai trò to lớn trong việc đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của một tổ chức. Bên cạnh đó, KSNB đảm bảo mọi cán bộ, công nhân viên tuân thủ nội quy, quy chế của ngành cũng như các quy định của pháp luật khi thực thi nhiệm vụ công việc. Bằng việc sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng, tác giả thực hiện nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại trường đại học công nghệ TP. HCM (ĐH Hutech). Kết quả nghiên cứu đã khẳng định có 5 nhân tố tác động, đó là Hệ thống văn bản pháp lý; Quy trình, thủ tục kiểm soát nội bộ; Tổ chức bộ máy kiểm soát; Chất lượng cán bộ Kiểm soát; Sự hài lòng của CB-GV-NV và các bên liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52122
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.