Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164
Title: Đánh giá khả năng kháng bệnh vi rút PVY và các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú được tạo ra từ lai lại giữa con lai Soma và khoai tây trồng
Authors: Đinh, Thị Thu Lê
Đỗ, Thị Thu Hà
Vũ, Thị Hằng
Nguyễn, Quang Thạch
Keywords: Khoai tây
Lai backcross
Kháng vi rút PVY
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.10-17
Abstract: Bài báo trình bày các kết quả đánh giá tinh hình sinh trưởng, phát triển, năng suất cũng như tinh kháng bệnh vi rút của các dòng lai lại (backcross-BCl) được tạo ra từ dung hợp tế bào giũa các dòng khoai tây dại mang đặc tính kháng bệnh vi rút với các giống khoai tây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng lai lại đều mang gien kháng bệnh PVY, chứng tỏ gien kháng PVY đã được chuyển và duy trì trong con lai sau dung hợp và cả con lai backcross.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.