Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52218
Title: Tiếp tục cải cách tư pháp từ phương diện lập pháp
Authors: Đinh, Xuân Thảo
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Tiếp tục cải cách tư pháp
Từ phương diện lập pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.10-13
Abstract: Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 49-NQ/TW), trong đó xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52218
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.