Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52332
Title: Công tác quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Nguyễn, Bích Thảo
Keywords: Đầu tư công
Quản lý vốn
Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 07 .- Tr.77-80
Abstract: Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, số công trình dự án đầu tư công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày càng nhiều và phát huy hiệu quả tốt. Công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn, phê duyệt, đầu tư, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình dự án được thực hiện khá nghiêm túc, đúng quy trình. Tuy nhiên, trong công tác quản lý đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập cần có giải pháp khắc phục, nhằm phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong phát triền kinh tế địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52332
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.