Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52833
Title: Công tác phát triên thanh niên trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Iỉuy Phòng’
Authors: Nguyễn, Huy Phòng
Keywords: Phát triền
Thanh niên
Tổ chức đoàn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.71-79
Abstract: Với vai trò là rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 88 năm thành lập, tổ chức Đoàn và công tác thanh niên đã có những bước phát triển, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, cùng các giai tầng khác thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết nước nhà. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác phát triển thanh niên đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức cần phải vượt qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52833
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.