Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53044
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi polymer của khách du lịch quốc tế tại Nha Trang
Authors: Lê, Chí Công
Hoàng, Thị Thu Phương
Keywords: Nha Trang
Polymer
Ý định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 122 .- Tr.30-41
Abstract: Nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết TPB và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đến ý định sử dụng túi thân thiện với môi trường và ý định sử dụng túi polymer. Một mẫu nghiên cứu thuận tiện với 250/260 phiếu câu hỏi hợp lệ đã được đưa vào phân tích. Nghiên cứu sử dụng phầm mềm SmartPLS và mô hình PLS-SEM để đánh giá độ tin cậy, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của thang đo, kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình đo lường. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của thái độ, chuẩn chủ quan, kiểm soát hành vi nhận thức đến ý định sử dụng túi thân thiện với môi trường và ý định sử dụng túi polymer của du khách quốc tế. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin thực sự hữu ích cho các công ty, quản lý ngành du lịch trong việc xây dựng chính sách gia tăng sử dụng túi thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng túi polymer.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53044
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.