Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53046
Title: Vai trò của cộng đồng đối với tăng trưởng sáng tạo và bao trùm ở Việt Nam
Authors: Bùi, Anh Tuấn
Vũ, Hoàng Nam
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Cộng đồng
Tăng trưởng bao trùm
Tăng trưởng sáng tạo
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 122 .- Tr.16-29
Abstract: Phát triển nhanh và bền vững là mục tiêu đặt ra của Việt Nam. Để có thể phát triển nhanh và bền vững với một nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, tăng trưởng sáng tạo và bao trùm là điều kiện cốt lõi. Nghiên cứu này cho thấy cơ chế thị trường, nhà nước và cộng đồng có vai trò là bệ đỡ cho tăng trưởng sáng tạo và bao trùm trong đó cơ chế cộng đồng bao gồm cộng đồng tự nhiên và cộng đồng nhân tạo có vai trò ngày càng quan trọng. Sự gia tăng toàn cầu hóa, cạnh tranh, hợp tác và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, của cách mạng công nghiệp 4.0 là những điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của cơ chế cộng đồng đối với tăng trưởng sáng tạo và bao trùm của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53046
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.