Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53135
Title: Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về An ninh mạng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Bùi, Thị Long
Keywords: An ninh mạng
Luật An ninh mạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 04 .- Tr.93-99
Abstract: Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về an ninh mạng còn hạn chế, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về an ninh mạng còn yếu và thiếu chuyên nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, bài viết trình bày khái quát thực trạng thực hiện Luật An ninh mạng ở Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53135
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.